Informace pro spotřebitele

Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb uzavřenou s advokátem vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Advokát má však právo na odměnu za do té doby učiněné úkony právní služby včetně náhrady hotových výdajů.

Je-li smlouva o poskytování právních služeb uzavřená mezi advokátem a klientem, který je spotřebitel, mimo prostory advokátní kanceláře, má klient právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

Advokát vydá klientovi, který je spotřebitelem, na jeho žádost doklad o poskytnutí právní služby s uvedením data poskytnutí služby a informací o jakou službu se jedná a za jakou cenu byla poskytnuta. V případě reklamace služby dále vydá advokát klientovi písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje.

Odměna za právní služby

Odměna za poskytování právních služeb bývá sjednávána s klientem jako odměna smluvní, a to buď paušální částkou odrážející specifika daného případu, nebo hodinovou sazbou, která činní 1 500,- Kč za hodinu právní služby účtovanou po minutách. Není-li odměna advokáta za poskytovaní právních služeb sjednána jako odměna smluvní, řídí se její výše vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif).

Advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, proto se veškeré účtované částky navyšují o DPH v zákonné výši.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Advokát a klient v postavení spotřebitele mohou své spory řešit mimosoudně prostřednictvím České advokátní komory. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.